wypozyczalnia@alejazdazieleniec.pl
+ 48 792 933 368
FACEBOOK
wypozyczalnia@alejazdazieleniec.pl
+ 48 792 933 368

REGULAMIN

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ZIMOWEGO ALE JAZDA s.c.

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania sprzętu narciarskiego w sposób następujący:
1. Sprzęt narciarski i snowboardowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym tj. Ale Jazda s.c. Dominika Gołuch, Maja Szota a Klientem.
2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem.
3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny i indywidualnie dobrany sprzęt narciarski/ snowboardowy dopasowany do wagi, wzrostu oraz umiejętności Wypożyczającego oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.
5. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracowników wypożyczalni.
6. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia zawartej z klientem, po okazaniu przez niego jednego z dokumentów tożsamości tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, lub po wpłaceniu ustalonej przez Wypożyczalnię kaucji, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.
8. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.
9. Klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje oraz poinformować obsługującego go pracownika o swoich umiejętnościach, które mogłyby mieć wpływ na właściwy dobór i dopasowanie wypożyczanego sprzętu.
10. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
11. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciała Klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
12. Klient nie może na własną rękę dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu ani oddawać go do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
13. Klient może korzystać ze sprzętu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (tylko oznakowane i otwarte trasy zjazdowe).
14. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi wypożyczalni.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczonego sprzętu.
16. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu, Klient akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.
17. W momencie wypożyczenia sprzętu Klient deklaruje czas wypożyczenia i z góry określa ilość dni wypożyczenia.
18. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest w momencie jego wypożyczenia.
19. Po upływie czasu wypożyczenia klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt pracownikowi wypożyczalni najpóźniej do godz. 9:30 kolejnego dnia, po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona opłata za kolejny dzień rozliczeniowy.
20. Klient ma możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty za ubezpieczenie sprzętu w wysokości 5 zł za jeden komplet.
21. Ubezpieczenie na wypadek kradzieży jest ważne i staje się skuteczne wyłącznie po okazaniu przez klienta protokołu zgłoszenia kradzieży sporządzonego przez Policję.
22. Klient odpowiada za wypożyczony nieubezpieczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub straty jest zobowiązany zapłacić powstałą szkodę zgodnie z niniejszymi warunkami:
A) utrata, kradzież, deformacja, złamanie:
a. narty 500 zł
b. buty narciarskie 200 zł
c. kije 100 zł
B) uszkodzenie możliwe do naprawy:
a. ślizg 100 zł
b. wyrwanie krawędzi 150 zł
W przypadku uiszczenia przez klienta dobrowolnej opłaty za ubezpieczenie wypożyczanego sprzętu, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, kradzieży lub utraty sprzętu pokrywane są przez wypożyczalnię.
23. Wszelkie awarie lub uszkodzenia wypożyczonego powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku sytuacji, powodujących niemożność dostarczenia sprzętu należy to zgłosić telefonicznie.
24. Klient ma prawo do zwrotu należności za wypożyczenie sprzętu do 30 minut czasu od momentu wypożyczenia.
25. Klient ma prawo do wymiany sprzętu na inny w tej samej kategorii sprzętowej.
26. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania wypożyczonego sprzętu powstałe wobec osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
27. Cennik wypożyczenia sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się na stronie internetowej wypożyczalni.
28. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Ale Jazda i są opublikowane na stronie www.
29. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.)
30. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy wypożyczenia.
31. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Ale Jazda s.c. Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, wypozyczalnia@alejazdazieleniec.pl.